تصویب یک فوریت ........ قسمت دوم

  البته برای اولین بار در کشور با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، متولیان امورکشاورزی را امیدوار به حفظ و صیانت از باقیمانده اراضی یکپارچه کشاورزی نمود گرچه قانون یاد شده در عمل دارای نواقص و معایبی چند می بود لیکن در اصلاحیه مصوب 1/8/85 قانون حفظ کاربری بخشی از این نواقص جبران گردید و فی الواقع با تصویب این قانون محوریت کنترل ساخت و سازها و صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی عملاً بر عهده سازمان های جهادکشاورزی استانها قرار گرفته و علاوه بر آن ادارات ذیربط از جمله اداره ثبت اسناد املاک نیز در موارد تجزیه و تفکیک مکلف به اخذ نظریه جهادکشاورزی شدند. در کنار این قانون و با پیگیریها و حساسیت مسئولین متولی امور کشاورزی قوانین دیگری به تصویب رسید که در راستای حفظ و صیانت از اراضی مزروعی مثمر ثمر واقع گردید از جمله «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» که در اجرای این قانون هرگونه تجزیه و تفکیک اراضی که عامل اصلی تغییر کاربری اراضی زراعی محسوب می گردد ممنوع اعلام شده و عملاً ادارات ثبت را از صدور اسناد ششدانگ در اراضی و باغات با مساحت زیر حد نصاب قانون حفظ کاربری منع نمود که این مهم در جای خود از باب جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کوچک حائز اهمیت می باشد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهرداد مسیبی

زنده باشی هومان عزيز