منابع طبیعی در مسیر تند باد

در چند پست پیشتر به یک پیشنهاد هولناک در خصوص تخریب جنگل به بهای ساخت مناطق گردشگری اشاره شد. پیشنهادی غیر فنی ،غیر کارشناسی و توسط یک دستگاه غیر مرتبط با وظائف سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور بنام سازمان امور اراضی که اگر وظائف خود را خوب میدانست وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی وباغات وتبدیل به برج و بارو چنین نمیشد.

داستانی شبیه این اتفاق را در این خبر دنبال کنید.ما حرکتهای سینوسی زیاد انجام میدهیم.اگر این روزها به سمت گردشگری غش کنیم قافیه را خواهیم باخت.بستر لازم برای هر کاری بایستی فراهم گردد..اگر بی محابا و بی گدار به آب بزنیم همین چند درخت را هم از دست خواهیم داد.

بخشی از نقد اینجانب را در صفحه 7 روزنامه همشهری جستجو کنید.الباقی مطلب را در خبرگزاری آریا ببینید.

/ 3 نظر / 45 بازدید
فدائی

جسورانه وخوب نوشته شده .البته همه باید کمک کنند چنین اتفاقاتی نیافتد

همکار

متاسفانه سازمان هدف را گم کرده بیراهه میرود.اگر نزنی میزنند .اگر نکشی میکشد و.....

همکار

با تشکر از هشدار اقای مهندس باید همه تلاش کنیم واجازه ندهیم افراد غیر متخصص در این امور دخالت کنند وباید بر اساس امایش سرزمین عمل کرد وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری نباید اجازه دخالت بدهد.