سبد کوچک بود خیلی ها جا نشدند

سبد کالا خاطر خیلی از مردم را بد جوری مکدر کرده است .خیلیها که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده وحقوقشان حوالی 500 هزار بود مشمول دریافت سبد کالا نشده اما برخی افراد با حقوق بالاتر که جزو بیمه خدمات درمانی بودند مشمول دریافت سبد شده بودند.

این داستان حکایت از نوعی تداخل مدیریت بوده که بعدا کاشف به عمل آمد که وزارت صنعت ،معدن وتجارت بدون توجه به نظرات هیئت دولت اقدام به گذاشتن شرط سقف 500 هزار تومان حقوق گذاشته است.فردا روز اگر به همین منوال و طی همین فرمول یارانه های نقدی را کسر کنند به گمانم خیلی از فقرائی چون من سکته را بزنند.
برای اینکه بدانید در سبد هستید یا خارج سبد به یکی از روشها عمل کنید:

ورود به سایت سبد کالا

ارسال کد ملی توسط پیامک به شماره  5000499 یا شماره 700799   ( کد ملی بدون هر گونه فاصله و خط تیره)

تماس با ستاره 799 مربع (#799*)و سپس وارد کردن کد ملی

اگر اسمتان نبود ناامید نشوید خدا بزرگ است اینجا به فکر شما هستند.

/ 1 نظر / 41 بازدید
همشهري

با سلام .موضوع ظلم به فقرا بار ديگر در توزيع يك مشت آذوقه و جيره گدائي عيان گرديد.هيئت علمي تعلق گرفت نگهبان دانشگاه نه- كارشناس با سابقه تعلق گرفت ولي آبدارچي همان دستگاه نه - و خيلي از اين دست بي تدبيري ها .اين بهانه است كه هيئت دولت با وزارت صنعت همخواني ندارد