همایش پشت همایش

امشب در خبر بیست وسی شبکه دوم آمد که کنگره بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی تنها با تعداد معدودی حدود سی نفر در حال برگزاری بود که آقای دکتر بعنوان مسئول برگزاری پس از چند لحظه مصاحبه وپاسخگویی به سوالات خبرنگار از کوره در رفت وپرخاشگرانه به خبرنگار گفت که چون ماجرای خلوتی سالن را لو دادی باید در اختیار حراست قرار بگیری .البته انصافن قبلش گفت الآن ساعت ده ونیم صبح است ووزمان مناسبی برای تهیه گزارش نیست چون مدعوین دیروز اعلام کردند که نمیآیند.ضمناً باید ظهر این گزارش را تهیه کنی که جمعیت زیاد است.اینگونه اقرار بی پرده وشجاعانه مسئول برگزاری مرا بیاد خیلی از سمینارها منجمله جشنواره پژوهش ونوآوری انداخت.ظاهراً نهار خوردن در چنین تجمعاتی از بدیهیات است.البت این را گفته باشم که همین امروز در خیابان ولی عصر ودر سازمان تعاون روستائی اتفاق متفاوتی افتاد وآن اینکه همایش مختصر ومفید یکروزه انجمن های صنفی کارفرمائی مرتعداران کشور با حضور برخی مسئولین ادارات کل منابع طبیعی نمایندگان وزارت کار وسازمان تعاون وروسای انجمن صنفی برخی استانها تشکیل گردید.شرح کامل این همایش یکروزه را خواهم گفت.
مخلص کلام:
تشکیل انجمن های صنفی کارفرمائی مرتعداران به عنوان یک تشکل جدید با بهره برداران سخت کوش وساعی سعی دارند بعنوان یک تشکل توانمند،منتقد وقوی در توسعه جوامع روستائی وعشایری بعنوان بازوی دولت عمل نمایند. بهره برداران مرتعی بعنوان نقش آفرین ترین افراد در مشارکت با بخش های دولتی محسوب شده وبنظر میرسد مادامی که با برنامه ریزی سعی در درگیر نمودن این افراد در تصمیم گیریها ومدیریت عرصه ها نموده به امید اینکه در اقتصادی نمودن واحدهای بهره برداری بیش از پیش موفق باشیم . ودر نهایت تفویض بخشی از اختیارات غیر حاکمیتی دولت به چنین تشکلهائی به بهبود معیشت ویا تغییرمعیشت بهره برداران کمک خواهد نمود.
آخر اینکه :
 علیرغم اینکه هدف و نیت از برگزاری چنین همایش هایی عمومن از آن به عنوان کیف قاپی ونهارخوران نام برده میشود نظر شما را به این نکته جلب می نماید که برخی دوستان ومیهمانان عزیز بدون نهار همایش را به پایان رساندند.به این میگن همایش بی غل وغش
البت که اگه صوات درصت وحصابی داشتم سعی میکردم به عنوان پیشانی دفاتر فنی ومهم سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور با عقبه 85  میلیون هکتارمراتع تحت مدیریت یه کم بیشتر از اعتبار حال حاضر که کمتر از کسر یک بیست وپنجم اعتبار آبخیزداری است بگیرم تا اغلن با چند پرس غذای اضافه یه آبرو واسه سازمان میخریدم. 
تا بعد...

/ 0 نظر / 11 بازدید