دوباره باز خواهم گشت

دوباره باز خواهم گشت

در گلخانه ها را باز خواهم کرد

تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد

تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد

ازآنجائی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد

تمام قفل ها را باز خواهم کرد

دوباره باغمان را سبز خواهم ساخت

تو را ای خانه ی بر آب، آباد خواهم کرد

دوباره باز خواهم یافت ،که عمری رفته بود از دست

اجاق سرد مادر را،به عطر نان تازه زنده خواهم کرد

دوباره اسب مغرور پدر را،زین وبرگی تازه خواهم کرد

از آن دستی که آتش زد،بلائی که به جان ما و من آمد،دوباره باز خواهم گشت

به خاک سرزمین زادگاهم ،سجده خواهم کرد،بوسه خواهم زد

نه من اینجا نخواهم ماند

در این تنهائی خاموش وبی رویا نخواهم ماند

به سوی چشمه های روشن خورشید

به سوی خاک گندمزار

به سوی دشت های سبز خواهم راند

نه من اینجا نخواهم ماند

/ 0 نظر / 37 بازدید