سومین انتخابات انجمن مرتعداری کشور

سومین انتخابات انجمن مرتعداری کشور با حضور اساتید دانشگاه وبخش اجرا وتحقیقات جنگلها ومراتع در سالن امام خمینی(ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در روز چهارشنبه اول اردی بهشت ماه برگزارگردید.در این انتخابات که با دو دوره قبل تفاوت زیادی داشت پس از رای گیری دکتر فرح پوراز موسسه تحقیقات ،مهندس علیزاده از دفتر امور مراتع ،دکتر بصیری از دانشگاه اصفهان،دکتر فرهنگ قصریانی از موسسه تحقیقات ،دکتر طویلی از دانشکده منابع طبیعی به عنوان پنج نفر هیئت مدیره انتخاب شدند که نماینده وزارت علوم اعلام نمودند از هر واحد تنها یک نفر قادر به انتخاب در هیئت مدیره خواهد بود که مقرر شد موضوع از سوی وزارت علوم استعلام شده تا نتیجه قطعی اعلام گردد.
با عنایت به اینکه در این دوره ،افراد مختلف از واحدهای تحقیقات،اجرا ودانشگاه منتخب شدند، بنظر میرسد با این ترکیب دوره جدید تغییرات بیشتری با دوره های قبلی داشته باشد واین موضوع موجبات بوجود آمدن تصمیمات جدید و ایجاد حرکتهای بهینه ورو به تعالی در پیگیری مصوبات انجمن را رقم زند.

/ 0 نظر / 12 بازدید