سبزی باب خشک کیلو چند؟ قسمت دوم

ورود فاضلاب واحدهای آبکاری، قالیشویی، پوست و چرم، پساب واحدهای مختلف و وارد شدن به کشف رود معضلات غیرقابل جبرانی را بوجود آورده است. فاضلاب صنعتی حاصل از فعالیت های شهرک صنعتی توس از تصفیه خانه پرکندآباد، فاضلاب صنعتی واحدهای آبکاری منطقه دهرود، صنایع پوست و چرم همت آباد و واحدهای قالیشویی منطقه التیمور، فاضلاب خانگی تصفیه خانه اولنگ و پرکندآباد، زه آب های کشاورزی حاوی سموم و کودهای شیمیایی و فاضلاب های تصفیه نشده مناطق مختلف مشهد از جمله آلودگی هایی است که به طور غیرقانونی به بستر این رود تخلیه می شود. از سوی دیگر کشاورزان با پمپاژ فاضلاب از این رود به صیفی کاری وسبزی کاریهای خود آب میدهند.
با عنایت به وجود ضوابط استقرار واحدهای صنعتی وملزم شدن این واحدها به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ساخت سیستم های کنترل آلودگی از بیست سال پیش تاکنون نبایستی مشکلی باقی مانده باشد اما از چند لحاظ می توان عدم رفع این مشکلات را مورد نقد و بررسی قرار داد.

 

همانگونه که توضیح داده شد تنها واحدهای مستقر شده قبل از سال 1373 مجاز به ماندن و ادامه فعالیت در محل فعلی خود میباشند وآن هم مشروط بر این است که  گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن اخذ نموده و نیز فاقد هرگونه آلودگی زیست محیطی باشند. بدیهی است واحدهایی که پس از این تاریخ احداث می شدند بایستی طبق دستورالعمل و ضوابط فنی مصوب 1369 سازمان حفاظت محیط زیست، شرایط مربوط به فاصله از حریم های زیست محیطی و منازل مسکونی، آبهای سطحی و جاری، رودخانه، دریا و دیگر موارد را دارا بوده و پس از گذشتن از این خوان در صورت وجود هرگونه آلودگی نسبت به اجرای سیستم کنترل و دفع آلودگی اقدام نماید. پایان قسمت دوم

/ 0 نظر / 5 بازدید